Rapport från årsstämman den 17 april 2024

Årsmötet började med mingel i Palmstedtsalen på Chalmers, där smörgås och varm dryck serverades. Det egentliga mötet började kl 18.30 och 56 röstberättigade personer prickades av i röstlängden. Mötet kom att pågå längre än vad som varit vanligt de senaste åren. Anledningen var att ett par punkter blev föremål för lite längre diskussioner, framför allt gällde det underhållsplanen och motion nummer 6.

De avgående styrelsemedlemmarna Alexander Krook, Tomas Bäckman och Tomas Pringle tackades för sitt arbete under året, liksom avgående medlem i valberedningen, Birgitta Kyrö Mattsson. Tre nya styrelsemedlemmar valdes in: Nadja Lindhe, Stefan Spånberg och Robin Magnusson. Till ny förvaltningsrevisor valdes Martin Bernin som efterträder Göran Johannisson. Ny ledamot i valberedningen blev Thomas Pringle. Valberedningen har dock fortfarande en vakant plats. Valberedningens sammankallande Johny Lindberg var därför angelägen om att uppmuntra intresserade personer att ta kontakt för att få veta mer om uppdraget.

Avslutningsvis uppmanade ordförande Kristina Hulterström intresserade personer att anmäla sig till den arbetsgrupp som skall bildas och i samarbete med styrelsen utveckla projektet Guldhedsgården. Eftersom årsstämman drog ut på tiden bedömde styrelsen att det efterföljande informationsmötet inte kunde genomföras som planerat. Intresserade medlemmar kan ändå få en uppfattning om det tänkta innehållet via den PP-presentation som ligger inlagd nedan. Protokollet från årsstämman ligger inom kort inlagt på Mitt Riksbyggen https://mitt.riksbyggen.se/styrelsearbete/styrelsestod/dokument/

Website Security Test