Blanketter

Andrahandsuthyrning

Följande blankett skall användas:

 

 

Ombyggnad av lägenhet

Ombyggnad som innefattar ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga väggar,
ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten, rivning av väggar, installation
av braskamin eller annan väsentlig förändring av lägenheten kräver tillstånd från styrelsen.
Förändring får genomföras endast om den inte är till påtaglig skada eller olägenhet för
föreningen eller annan medlem. Allt arbete skall utföras fackmannamässigt.

Enklare renovering av lägenhet, t ex målning, tapetsering, omläggning av golv (ej våtrum)
eller byte av köksinredning, kräver ej tillstånd från styrelsen.

Vid ingrepp i bärande – eller icke bärande väggar skall ritning upprättad av etablerad
byggnadsingenjör bifogas med beskrivning.

Ansökan om tillstånd skall göras i god tid före arbetets igångsättande. Styrelsen
sammanträder normalt en gång per månad och behöver minst två veckors beredningstid
efter det att fullständiga fackmannamässiga handlingar inkommit till styrelsen.

Buller ska minimeras och koncentreras till så få tillfällen som möjligt och får ej förekomma
före kl 09:00 och efter kl 17:00.

Byggmaterial och avfall får ej förvaras i trapphuset. Trapphuset skall städas dagligen vid
nedsmutsning.

Central avstängning av el, vatten eller värme får endast utföras av behörig hantverkare.
Information om avstängning ska anslås i god tid på anslagstavla på entréplan samt i hiss.
Nyckel till utrymmen där central avstängning görs utlämnas av Fastighetsskötaren.

Hisskydd ska användas vid transport av skrymmande eller nedsmutsande föremål.

Det är inte tillåtet att parkera utanför entrén (lasta/lossa är dock tillåtet).

Följande blankett skall användas vid ansökan:

 

Rutin för godkännande av installation av braskamin i den öppna spisen

  • Medlem skickar en formell ombyggnadsansökan till styrelsen underskriven i två exemplar.
  • När styrelsen godkänt ombyggnadsansökan ska medlem göra en Bygganmälan till Göteborgs Stadsbyggnadskontor (på egen bekostnad).
  • Installation av braskamin görs av godkänd installatör och en kopia på installationsbeviset samt kopia på Bygganmälan skickas till styrelsen för arkivering.
  • Styrelsen bekräftar mottagandet och det är nu tillåtet att elda i braskaminen
  • Medlem ansvarar och betalar nu för ökat ansvar av sotning av berörd rökkanal

 

Website Security Test