Förenings/festlokalen kan bokas igen

Från och med fredag den 14 juni kl 16.00 kommer det vara möjligt att boka föreningslokalen på Reutersgatan 10 igen. Städning pågår men, enligt uppgift från vår förvaltare, kommer det att vara rent och fint på fredag eftermiddag.

Projekt Guldhedsgården

Nu är projektet igång! En arbetsgrupp på fem personer har nu bildats. Gruppen kommer att påbörja arbetet med att utreda förutsättningar för, samt ge förslag på hur ett allaktivitetshus i Guldhedsgården, utifrån medlemmarnas önskemål, kan skapas. Gruppen kommer löpande att rapportera till styrelsen. Planen är att ett underlag ska vara klart i november 2024.

Cykelstölder igen…

Tyvärr har föreningen återigen drabbats av cykelstölder i källaren. I förebyggande syfte ber vi att alla hjälps åt med att hålla dörrarna stängda och att omedelbart anmäla till förvaltaren om en nyckel förkommit. Lämna heller inte ut portkoder till obehöriga som tex varubud.

Inventering av sopstationer

På förekommen anledning och synpunkter från många medlemmar kommer styrelsen och förvaltaren att genomföra en inventering av våra sopstationer. Detta kommer att ske under hösten.

Till dess: vi kan alla hjälpas åt att skapa utrymme i befintliga kärl genom att komprimera förpackningarna så mycket som möjligt. Är det fullt, gå till en annan station eller vänta tills kärlen är tömda.

Festlokalen

Efter lång tid börjar nu arbetet med festlokalen att bli klart. Entreprenören har informerat om att den kommer att vara möjlig att hyra från mitten av juni.

Rapport från årsstämman den 17 april 2024

Årsmötet började med mingel i Palmstedtsalen på Chalmers, där smörgås och varm dryck serverades. Det egentliga mötet började kl 18.30 och 56 röstberättigade personer prickades av i röstlängden. Mötet kom att pågå längre än vad som varit vanligt de senaste åren. Anledningen var att ett par punkter blev föremål för lite längre diskussioner, framför allt gällde det underhållsplanen och motion nummer 6.

De avgående styrelsemedlemmarna Alexander Krook, Tomas Bäckman och Tomas Pringle tackades för sitt arbete under året, liksom avgående medlem i valberedningen, Birgitta Kyrö Mattsson. Tre nya styrelsemedlemmar valdes in: Nadja Lindhe, Stefan Spånberg och Robin Magnusson. Till ny förvaltningsrevisor valdes Martin Bernin som efterträder Göran Johannisson. Ny ledamot i valberedningen blev Thomas Pringle. Valberedningen har dock fortfarande en vakant plats. Valberedningens sammankallande Johny Lindberg var därför angelägen om att uppmuntra intresserade personer att ta kontakt för att få veta mer om uppdraget.

Avslutningsvis uppmanade ordförande Kristina Hulterström intresserade personer att anmäla sig till den arbetsgrupp som skall bildas och i samarbete med styrelsen utveckla projektet Guldhedsgården. Eftersom årsstämman drog ut på tiden bedömde styrelsen att det efterföljande informationsmötet inte kunde genomföras som planerat. Intresserade medlemmar kan ändå få en uppfattning om det tänkta innehållet via den PP-presentation som ligger inlagd nedan. Protokollet från årsstämman ligger inom kort inlagt på Mitt Riksbyggen https://mitt.riksbyggen.se/styrelsearbete/styrelsestod/dokument/

Snart är det årsstämma!

Årsstämman närmar sig och vi hoppas att så många medlemmar som möjligt kommer. Vi har i år fått in flera motioner, styrelsen lägger fram en proposition med anledning av ändringar i bostadsrättslagen och nya styrelsemedlemmar ska väljas in. I direkt anslutning till årsstämman följer ett informationsmöte där styrelsen presenterar vad som skett under året som gått och vad som närmast står för dörren. Där kommer Projekt Guldhedsgården ges särskild uppmärksamhet.  

Website Security Test