Medlemsmöte 28 November

Medlemmar i brf Norra Guldheden nr1 hälsas välkomna till årets andra medlemsmöte. Mötet kommer att hållas i Palmstedtsalen på Chalmersplatsen 1 den 28 november klockan 17:30.

Vid föreningsmötet kommer bland annat förslaget till nya stadgar tas upp för ett andra och slutligt beslut. Första beslutet togs vid ordinarie föreningsstämma den 13 april 2016. Föreningsstämman beslutade då anta det av styrelsen framlagda förslaget utan ändringar. Förslaget till nya stadgar har tidigare delats ut till samtliga medlemmar och finns publicerat på föreningens hemsida under rubriken Medlem, se länk nedan.

Agenda:

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Förslag till nya stadgar, andra slutligt beslut
 9. Föreningens ekonomi
 10. Underhåll av byggnader och mark; genomfört och planerat
 11. kapitalanskaffning
 12. Övriga anmälda frågor
 13. Avslut

Välkomna!

Medlem

Website Security Test