En trivsam boendemiljö

Vi är alla en del av vår gemensamma trivsel. För att skapa en behaglig boendemiljö behöver vi alla hjälpa till att hålla ordning.  Nedan följer några punkter att tänka på:

 • Återvinning. Sortera ert skräp och undvik att slänga i fel sopkärl. När vi slänger t ex plast bland kartonger orsakar vi merjobb för vår fastighetsskötare vilket också leder till större kostnader för vår förening. I vår välkomstfolder hittar man en översiktskarta för olika återvinningskärl i området.
 • Att förvara mopeder och motorcyklar i källarutrymmen och cykelrum är ej tillåtet. Det är en brandfara.
 • Tvättstugan. Sopkärlen i tvättstugan är till för damm och ludd. Tvättmedelsförpackningar och annat skräp ska man ta med sig och slänga i sin egen återvinning.
 • Vagnförråden är till för vagnar. Här får ej ställas cyklar, pulkor mm.

På gång

Nu startar renovering av Raketgatan 4, där följande åtgärder genomförs:

• Fasader renoveras, målas samt hydrofoberas, tegelbalkar byts
• Nya balkongplattor och balkongräcken 
• Renovering av samtliga fönster och fönsterdörrar
• Nya tak och avvattning 
• Nya källardörrar 
• Målning av sockel/grund

På Raketgatan 11, norra sidan, genomförs byte av fönster.

Containers för större avfall

Framåt kommer föreningen att ställa ut container för större avfall 5ggr/år (ej under juli månad), tidigare har vi haft 4ggr/år.
Containerna kommer vara lägre än de som tidigare använts. Genom att byta till dessa lägre kommer man åt att slänga från alla sidor av containern. Förhoppningen är att det ska fungera bättre då tidigare container med höga väggar har skapat ett berg av skräp och mycket har ställts vid sidan av containern.

Parkeringsvakter tillbaka

Den 1 mars 2017 kommer Q-Park återuppta bevakningen på föreningens mark framför och runt hus, garage m.m.
Bevakningstiden för i- och urlastning kommer att förlängas till 20 minuter jämfört tidigare 10.

Undantag:
Yrkesfordon som är stripade får parkera på föreningens mark mellan 07:00 – 18:00. Jourfordon (Stripade Lås, VVS och El) får parkera kortare tider dygnet runt. Samt hemtjänsten i sina Gröna Göteborgs stad bilar.

Årsstämma 2017

Välkomna till föreningens årsstämma 2017 i Palmstedtssalen på Chalmers den 6e april. Stämman är öppen för registrering från klockan 18:00 och mötet börjar 18:30.

Den sista dagen för att skicka in motioner till årsstämman är enligt stadgan den sista januari, men i år förlängs tiden till den 15e februari med anledning av den något korta framförhållningen.
Motion skickas till styrelsen@brfnorraguldheden.se

Medlemsmöte 28 November

Medlemmar i brf Norra Guldheden nr1 hälsas välkomna till årets andra medlemsmöte. Mötet kommer att hållas i Palmstedtsalen på Chalmersplatsen 1 den 28 november klockan 17:30.

Vid föreningsmötet kommer bland annat förslaget till nya stadgar tas upp för ett andra och slutligt beslut. Första beslutet togs vid ordinarie föreningsstämma den 13 april 2016. Föreningsstämman beslutade då anta det av styrelsen framlagda förslaget utan ändringar. Förslaget till nya stadgar har tidigare delats ut till samtliga medlemmar och finns publicerat på föreningens hemsida under rubriken Medlem, se länk nedan.

Agenda:

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Förslag till nya stadgar, andra slutligt beslut
 9. Föreningens ekonomi
 10. Underhåll av byggnader och mark; genomfört och planerat
 11. kapitalanskaffning
 12. Övriga anmälda frågor
 13. Avslut

Välkomna!

Medlem

Återvinningsstationer

atervinningkarta_nov16

Nu finns återvinningsstationer även för glas i vårt område.  Det finns också fler stationer för metall uppsatta. Klicka på kartan ovan för större bild.